info@hdzva.edu.ua
Телефон: +380 (5763) 57-473

Положення про забезпечення доступу до публичної інформації

Навчальна частина

Положення про автоматизовану систему ЄДБО академії
ПОРЯДОК
ЗАМОВЛЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДТВОРЮЄТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ,
ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ
Положення про порядок відпрацювання студентами пропущених занять

Положення про академічні відпустки та повторне навчання
Положення про організацію навчального процесу
Положення про порядок оцінювання знань студентів
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
Положення про планування та облік роботи професорьско-викладацького складу

Про внесення змін до Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників

Положення про навчальний відділ
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії
Положення про індивідуальний графік навчання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Науково-методичний центр

Концепція освітньої діяльності харківської державної зооветеринарної академії до 2020 року
Положення про визначення спроможності кафедр надавати якісні освітні послуги
Положення про науково-методичний центр
Положення про організацію методичної роботи
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок підготовки ліцензійних і акредитаційних справ
Положення про порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін
Положення про порядок підготовки та видання підручників,навчальних посібників і навчально-методичної продукції
Положення про порядок участі структурних підрозділів і служб при акредитації та ліцензуванні
Положення про системні заходи забезпеченн високої якості підготовки фахівців
Положення про інноваційні методи навчання 

Наукова частина

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИБОРАХ НА ПОСАДУ ДОЦЕНТА ТА ПРОФЕСОРА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА І ПРОФЕСОРА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ АКАДЕМІЇ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ (АТЕСТАЦІЙНУ) КОМІСІЮ ХДЗВА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА ПРОФЕСОРА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПОСАДУ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА, ДОЦЕНТА, ПРОФЕСОРА ХДЗВА, ЯК КАР'ЄРНОГОЗРОСТАННЯ (ПІДВІЩЕННЯ ЗА ПОСАДОЮ)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ХДЗВА

Положення з виховної та  громадської діяльності

Положення про КВК
Положення про організацію гром діяльність
Положення про систему виховної роботи
Положення про студентське самоврядування
Положення про студентський клуб
Положення про студентську рада
Положення про физкультурно-масову та спортивну роботу
Положення про художню самодіяльність
Положення про студентський гуртожиток 

Положення факультету ветеринарної медицини
Положення про наукові лабораторії кафедр факультету ветеринарної медицини
Положення про вчену раду факультету ветеринарної медицини
Положення про дипломне проектування за спеціальністю ветеринарна медицина
Положення про навчально-дослідницьке господарство
Положення про науков-методичну комісію факультету ветеринарної медицини
Положення про науково-дослідну ферму
Положення про проведення практики студентів за спеціальності ветеринарна медицина
Положення про факультет ветеринарної медицини

Положення технологічного факультета

Положення про вчену раду технологічного факультету
Положення про дипломне проектування
Положення про навчально-дослідне господарство
Положення про науково-методичну комісію технологічного факультету
Положення про науково-навчальний центр
Положення про наукові лабораторії кафедр технологічного факультету
Положення про проведення практики
Положення про технологічний факультет 

Положення про факультет біотехнології і природокористування
Положення про вчену раду факультету біотехнології та природокористування
Положення про дипломне проектування за напрямом підготовки Біотехнологія
Положення про дипломне проектування за напрямом підготовки Водні біоресурси та аквакультура та за спеціальністю Водні біоресурси
Положення про дипломне проектування за напрямом підготовки Лісове і садово-паркове господарство та за спеціальністю Мисливське господарство
Положення про науково-методичну комісію факультету біотехнології та природокористування
Положення про наукові лабораторії кафедр факультету біотехнології та природокористування
Положення про проведення практики студентів напряму підготовки Біотехнологія
Положення про проведення практики студентів напряму підготовки Водні біоресурси та аквакультура і спеціальності Водні біоресурси
Положення про проведення практики студентів напряму підготовки Лісове і садово-паркове господарство і спеціальності Мисливське господарство
Положення про факультет біотехнології та природокористування 

Положення про факультет менеджменту
Положення про вчену раду факультету менеджменту
Положення про дипломне проектування за спеціальністю Менеджмент організацій та адміністрування
Положення про кафедру менеджменту, економіки та маркетингу
Положення про кафедру філософії і історії України
Положення про навчально-дослідне господарство
Положення про науково-дослідну ферму
Положення про науково-методичну комісію факультету менеджменту
Положення про наукові лабораторії кафедри факультету менеджменту
Положення про проведення практики студентів факультету менеджменту
Положення про факультет менеджменту 

Положення про структурні підрозділи та служби

Положення про адміністративно-господарчу частину
Положення про бібліотеку
Положення про відділ сучасних інформаційних технологій
Положення про навчально-дослідний інститут конярства
Положення про навчально науковий центр тваринництва і рослинництва
Положення про інститут післядипломної освіти
Положення про відділ довузівської підготовки

Положення про підсумкову атестацію слухачів відділу довузівської підготовки
Положення про організацію дистанційного навчання

Положення про організацію навчального процесу для студентів заочної форми навчання
Положення про факультет заочного навчання
Положення про відділ кадрів
Положення про планово-фінансовий відділ 
Положення про порядок надання щорічної відпустки
Положення про порядок створення структурних підрозділів академії
Положення про документообіг
Положення про канцелярію
Положення про проведення та реєстрацію інструктажів з охорони праці
Положення про організацію роботи з охорони праці
Положення про розподіл обов’язків з охорони праці
Положення про архів
Положення про експертну комісію

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію
Положення про обов'язки осіб, які залучаються до організації та проведення прийому
Положення про проведення співбесіди з вступниками
Положення про приймальну комісію

♦← Зміни до Положення про приймальну комісію

Положення про переведення студентів
Положення про визначення кращими викладачів факультету
Положення про конференцію трудового коллективу
Положення про порядок занесення на дошку пошани
Положення про правила внутрішнього розпорядку
Положення про преміювання

Антикорупційна програма вищого навчального закладу Харківська державна зооветеринарна академія на 2015-2016 роки
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

 

---

 

 

Головна
Загальна та публічна iнформацiя
Символіка ХДЗВА
Гімн ХДЗВА
Ліцензії на надання освітніх послуг. Сертифікати акредитації
Статут ХДЗВА та наказ
Положення ВНЗ
Колективний договір
Положення про правила внутрішнього розпорядку
Штатний розпис ХДЗВА на 2016 рік
Керівні органи
Фінансові документи
Архів документів
Тендерний відділ
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА-2
Річний план закупівель на 2016 рік ХДЗВА
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА
Державні закупівлі
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПАЛИВО
ПАЛИВО-2
Вчена рада академії
План роботи
Матеріали для роботи
Протоколи і рішення
Архів документів вченої ради
ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Структура управління ХДЗВА
Факультети та кафедри
Факультет ветеринарної медицини
Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту
Факультет біотехнології та природокористування
Структурні підрозділи, відділи та служби академії
Адміністративні
Навчально-наукові
Навчально господарсько-виробничі
Відділ профорієнтаційної роботи та довузівського навчання
Музей історії
Навчально-практичний комплекс тваринництва і рослинництва
Бюро судово-ветеринарних досліджень
Наукова бібліотека
Відділ видавничих справ
Новини
Наука
Студенту
Абітурієнту
Новини та оголошення
Фото-відео галерея
Профспілкова організація ХДЗВА
Спорт в академії
Центр культури та виховання
Газета "TEMPUS"