info@hdzva.edu.ua
Телефон: +380 (5763) 57-473

Відділ довузівської підготовки очолює Храпач Костянтин Григорович.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується глибокою взаємодією між усіма напрямками його діяльності. Досвід країн Європи, які досягли значних успіхів на шляху трансформації своїх економік, свідчить про те, що освіта є однією з найважливіших умов подолання кризи та побудови суспільства на засадах ринкової економіки. Особливо важлива роль освіти є в набутті природничих та математичних знань, які створюють новий людський капітал, необхідний для успіху економічних перетворень.
Більшість випускників середніх навчальних закладів України та ВНЗ I та II рівнів акредитації на початку останнього року навчання здійснюють вибір майбутньої спеціальності та ВНЗ, де вони планують отримати вищу освіту. З кожним роком все більша кількість старшокласників відчуває потребу в поглибленій підготовці з конкурсних дисциплін для успішного складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань, що значно підвищує шанси вступу до певного ВНЗ. Ця форма освітньої діяльності сучасного вищого навчального закладу сьогодні займає дуже важливе місце у довгому та кропіткому процесі підготовки майбутнього фахівця з високим рівнем знань.
Харківська державна зооветеринарна академія має багаторічний досвід у сфері надання освітніх послуг з підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ і розпочала цю діяльність з організації підготовчих курсів ще у 1960 році, на яких працювали: Бугайов А. Л., Іванова В. С., Білойван С. П. та з роботи підготовчого відділення з 1970 року, свого часу його очолювали: Юрченко А. Д., Симоненко В. І., Машкін М. І., Прудніков В. Г., Карпенко Л. П.
2001 року в академії був створений факультет довузівської підготовки, який у 2006 році реорганізований у відділ довузівської підготовки.
Відділ на різних етапах його розвитку очолювали Максименко В.Ф. (2001 – 2002 роки), Цупило О.А. (2002 – 2004 роки), Храпач К.Г. (2004 рік – до теперішнього часу). Значний обсяг роботи у відділі виконує секретар Карпенко Л.П., яка працює в системі довузівської підготовки більше 30 років. Відділ плідно працює з приймальною комісією академії ( Малакєй О. А. - відповідальний секретар приймальної комісії та Гужва Н. С.- спеціаліст І категорії). За час роботи через систему довузівської підготовки пройшли більше 4 тисяч осіб. Навчання здійснюється на очній та  заочній формі навчання. Останніми роками значно розширилась географія регіонів, з яких вступають абітурієнти – це відбулося завдяки планомірній роботі, щодо залучення випускників профільних технікумів.
Концепція підготовки до вступу передбачає як поглиблення знань з окремих дисциплін, так і підготовку до зовнішнього оцінювання знань,  адаптацію до майбутнього навчання у вищому навчальному закладі та професійну орієнтацію у виборі майбутньої спеціальності.

abiturientПісля вступу до ХДЗВА здебільшого випускники відділу успішно опановують знання, приймають активну участь у громадському, культурному та спортивному житті навчального закладу.
Основною метою діяльності відділу є організація роботи з формування контингенту абітурієнтів, з підготовки до вступу в академію і адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі.

Основними напрямками роботи відділу є:
надання абітурієнтам послуг щодо підвищення рівня загальноосвітньої і спеціальної підготовки (як тим, які вступають на навчання до ХДЗВА, так і тим, хто вступає до інших навчальних закладів незалежно від спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми майбутнього навчання);
розширення й поглиблення зв'язків Харківської державної зооветеринарної академії з загальноосвітніми і спеціалізованими навчальними та іншими закладами України з метою проведення профорієнтаційної роботи, проведення відбору на навчання до ХДЗВА;
рекламно-інформаційна діяльність з використанням різних форм роботи (адресна реклама, друковані та електронні засоби масової інформації, консультативні пункти тощо) для формування контингенту вступників на відповідні спеціальності;
планування, організація та аналіз профорієнтаційної діяльності в академії;
підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської молоді та відбір її на навчання до ХДЗВА через систему конкурсів, олімпіад, викладання спецкурсів у загальноосвітніх закладах, проведення рейтингових робіт, тощо.

Доброю традицією в академії стало проведення «Днів відкритих дверей», як одного з напрямів організації профорієнтаційної роботи. Щороку академію відвідують більше 500 майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Під час цього заходу гості зустрічаються з адміністрацією та провідними викладачами навчального закладу, відвідують кафедри, де дізнаються про умови навчального процесу та сучасні методи викладання дисциплін. Студенти академії зустрічають гостей святковим концертом та феєричним виступом вихованців кінно-спортивної школи.
Слухачами відділу довузівської підготовки можуть бути громадяни України та інших країн, які мають середню освіту, неповну вищу або вищу та готуються до підвищення свого кваліфікаційного рівня у ХДЗВА чи інших навчальних закладів.
Необхідність та доцільність підготовки абітурієнтів в системі довузівського навчання диктується високим рівнем підготовки фахівців у ВНЗ згідно з вимогами сучасного ринку праці, що потребує ґрунтовних теоретичних знань та певних практичних навичок, насамперед, з профільних для обраного напряму підготовки дисциплін шкільної програми. Крім цього, абітурієнт повинен бути готовим та адаптованим до освітньої діяльності у ВНЗ України. Різноманітність напрямів підготовки фахівців, власні можливості для довузівського навчання майбутнього абітурієнта, місце його проживання те, що обумовило необхідність різноманітних форм підготовки до вступу. Для надання можливості абітурієнту вільного вибору оптимальної форми навчання створені такі форми підготовки до вступу, як підготовчі курси для учнів 11-х класів ЗОШ та випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (денна та заочна форми), підготовка до вступу на окремі напрями, навчання у яких максимально адаптоване до умов та вимог ВНЗ. Заняття проводяться на відповідних кафедрах з використанням їх матеріально-технічної бази: спеціалізованих аудиторій та кабінетів, обладнання навчальних лабораторій, комп'ютерного класу, читальної зали, музею тощо.
Співробітники відділу постійно проводять аналіз даних про кількість випускників ЗОШ та ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації тощо; статистичних даних про прийом випускників системи довузівської підготовки.
Природнича спрямованість підготовки студентів у ХДЗВА обумовлює особливості підготовки абітурієнтів у системі довузівського навчання і визначає пріоритетні та перспективні її напрями:
поглиблена біологічна та хімічна підготовка, яка наближена до рівня вимог до студентів I курсу відповідних факультетів академії;
надання можливості поглибленого вивчення української мови;
надання можливості поглибленого вивчення спеціальних або профільних дисциплін для вступу на окремі напрями.

Завдяки діяльності відділу довузівської підготовки забезпечується чітка і правильна система розподілу молоді за здібностями та бажаннями набути певну професію. Саме під час навчання у системі довузівської підготовки, під час ознайомлення з особливостями навчального процесу, пов'язаного з вивченням біологічних об'єктів, майбутні абітурієнти мають можливість остаточно усвідомити та визначитися щодо правильності обраної професії.
Критерії оцінок знань та порядок зарахування випускників відділу довузівської підготовки на перший курс ХДЗВА визначається «Умовами прийому до вищих навчальних закладів України» та «Правилами прийому до Харківської державної зооветеринарної академії».
В академії створені умови як для адаптації слухачів до умов і вимог вищого навчального закладу, так і для реалізації особистості в інтелектуальному, культурному, моральному і професійному розвитку. Слухачі відділу займаються у кінно-спортивній школі, беруть участь у роботі гуртків художньої самодіяльності, спортивних секціях.

Головна
Загальна та публічна iнформацiя
Символіка ХДЗВА
Гімн ХДЗВА
Ліцензії на надання освітніх послуг. Сертифікати акредитації
Статут ХДЗВА та наказ
Положення ВНЗ
Колективний договір
Положення про правила внутрішнього розпорядку
Штатний розпис ХДЗВА на 2016 рік
Керівні органи
Фінансові документи
Архів документів
Тендерний відділ
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА-2
Річний план закупівель на 2016 рік ХДЗВА
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА
Державні закупівлі
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПАЛИВО
ПАЛИВО-2
Вчена рада академії
План роботи
Матеріали для роботи
Протоколи і рішення
Архів документів вченої ради
ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Структура управління ХДЗВА
Факультети та кафедри
Факультет ветеринарної медицини
Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту
Факультет біотехнології та природокористування
Структурні підрозділи, відділи та служби академії
Адміністративні
Навчально-наукові
Навчально господарсько-виробничі
Відділ профорієнтаційної роботи та довузівського навчання
Музей історії
Навчально-практичний комплекс тваринництва і рослинництва
Бюро судово-ветеринарних досліджень
Наукова бібліотека
Відділ видавничих справ
Новини
Наука
Студенту
Абітурієнту
Новини та оголошення
Фото-відео галерея
Профспілкова організація ХДЗВА
Спорт в академії
Центр культури та виховання
Газета "TEMPUS"