Накази

Наказ №123-адм
[pdf-embedder url=”” title=”Наказ № 123-адм від 12.10.20″]
Наказ №446
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/dlya-publikatsiyi-na-sajti-akademiyi.pdf” title=”Наказ № 446 від 13.10.20″]
Наказ №281
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/vypravlenyj-nakaz-pro-vybory-rektora.pdf” title=”Наказ № 281 від 06.08.20″]
Наказ №452
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/nakaz.pdf” title=”Наказ № 452 від 04.10.19″]
Наказ №220
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/nakaz-220-vid-23.05.19.pdf” title=”Наказ № 220 від 23.05.19″]
Наказ №220
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz220.pdf” title=”наказ220″]
Наказ №219
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz219.pdf” title=”наказ219″]
Наказ №225
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-225.pdf” title=”НАКАЗ 225″]
Наказ №86-к
ПРО роботу 1 Травня
ПРО роботу 1 Травня
Наказ №127
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/nakaz-127.pdf”]
Наказ №121
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/nakaz121.pdf” title=”наказ121″]
Наказ №119-к
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/nakaz-na-sajt-srochno.pdf”]
Наказ №53-к

НАКАЗ про перенос 8 марта

Наказ №47
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/edu-work/wp-content/uploads/sites/32/2018/02/nakaz47.pdf” title=”Наказ47″]

Завантажити додаток до наказу №47 (pdf)

Наказ №495
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/nakaz495.pdf”]
Наказ №493
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/nakaz493.pdf”]
Наказ №466
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nakaz2017-466.pdf”]
додаток №1 до наказу №466 (pdf)