Правила оформлення бібліографічної інформації

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, що дають певне уявлення про зміст, читацьке призначення тощо, а також створюють можливості його ідентифікувати – розшукати даний документ чи порівняти його з іншими. Бібліографічні дані представляють собою конкретні відомості про назву, автора твору, місце й рік його видання тощо.

Бібліографічний опис документа, його частини або групи документів здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання:

 1. Бібліографічний опис складається  мовою  документа.
 2. Джерела відомостей для опису: титульний аркуш, зворотна сторона титульного аркуша, обкладинка, остання сторінка.
 3. Опис складається з елементів, що обєднані в області і наведені в певній послідовності. Після області назви всі області відокремлюються одна від одної крапкою та тире (. – ):

Заголовок. Область назви та відомостей про відповідальність. – Область видання. – Область вихідних даних. – Область кількісної характеристики. – Область серії. – Область приміток.

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва = Паралельна назва : підназва / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання : Видавництво, Дата видання. – Кількість сторінок: Ілюстрації; Розмір + Супровідний матеріал. – (Основна назва серії; Номер випуску серії). – Примітки.

 • Для кожної області опису певного виду документів визначено приписане (основне) джерело інформації – одне або декілька (наприклад, для області заголовка та відомостей про відповідальність приписаними джерелами інформації є: титульний аркуш – для книг, перша та остання шпальти – для газет, титульний екран, етикетка та наклейка і т.п.). Відомості, запозичені не з приписаного джерела інформації, наводять в квадратних дужках, наприклад:

           /  Н. Мазняк ; за ред. Ш. Аванс ; [пер. з англ. І. І. Вікторової]

         / [А. Федоров, Б. Пашук, Я. Петрова]

         / [укл. А. Ярошко ; редактори: В. Попов, С. Бєлова]

 • Бібліографічні відомості зазначають в описі в тому вигляді, в якому вони наведені в джерелі інформації.
 • З великої літери починають перше слово кожної області, а також перше слово наступних елементів: загального позначення матеріалу та будь-яких заголовків в усіх областях описів. Всі інші елементи записують з малої літери.

             Приклад:    Вітаміни [Електронний ресурс] : підручник / за ред. О. Мишо

 • Числівники в описі наводять в тій формі, в якій вони представлені у виданні (римські, арабські, в словесній формі).

Числівники, що позначають том, випуск, частину, номер, сторінки – завжди записують арабськими цифрами без нарощування відмінкового закінчення: Вип. 1        В 2 т.         Т. 3, ч. 1        Ч. 5         С. 12-16        241 с.

Римські цифри та числівники в словесній формі заміняють на арабські цифри також при позначенні кількості класів чи курсів навчальних закладів; порядкових номерів видань; року або дат виходу, розповсюдження документу: заявл. 18.12.00           опубл. 10.03.01           введ. 2002-07-01

Порядкові числівники наводять з нарощуванням закінчень за правилами граматики мови:              2-е изд.               3-тє вид.             2-гий курс

 • Скорочення слів в описі відбувається згідно з наступними стандартами:

            ДСТУ 3582-2013. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила;

ДСТУ 7093-2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами.

Не можна скорочувати перші три слова в назві. Частина довгої назви може бути пропущена, а пропуск позначений трьома крапками (…).

Уніфіковані форми скорочень на російській та латинській мовах:

и другие (et alii) – и др. (et. al.);

и так далее (et cetera) – и т. д. (etc.);

то есть (id est) – т. е. (i. e.);

без места (sine loco) – б. м. (s. l.);

без издателя (sine nomine) – б. и. (s. n.).

 • Для більш чіткого розділення областей та елементів, а також для розрізняння приписаної та граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак перед та після приписаного знаку:

Зоогігієна : підручник / І. Ф. Храбустовський ; ред. О. Іванов

Виключення складають крапка та кома – пробіли ставлять тільки після них.

Знаки приписаної пунктуації:

Пробіли з обох сторін

       __       ;_       _:_         _/_        _//_            _()_      _[]_       ­_=_       _…_     _+_

Після них

                                                               ,_            ­­._

Круглі та квадратні дужки розглядають як єдиний знак, тому пробіл ставлять тільки перед та після дужки.

Приклад:  Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к рус. истории времен Петра Первого / Ростислав Бойко. – Москва : Композитор, 2001. – 96 с. 

Види описів, правила їх складання

У залежності від документа, що описують, розрізнюють три види описів:

монографічний бібліографічний опис* складається на окремо виданий документ;

зведений бібліографічний опис* складається на багатотомне чи серіальне видання, тобто декілька томів, випусків, що складають єдине видання;

аналітичний бібліографічний опис* складається на частину документа (окрема стаття з журналу або газети, окрема глава чи розділ твору тощо).

В процес складання опису входить вибір першого елементу бібліографічного запису. Перший елемент визначає місце  бібліографічного запису в алфавітних рядах списків, каталогів. В залежності від вибору першого елемента, бібліографічний запис може бути складений під заголовком або під назвою.

Монографічний опис під заголовком

Приходько Ю. О. Паразитологія : підручник : пер. з нім. / Ю. О. Приходько, А. О. Задоя. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Знання, 2015. – (Підручники та навч. посібники для с.-г. ВНЗ).

Монографічний опис під назвою

Методы управления в экономике : справочник / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, О. Ю. Полякова [и др.] ; Харьков. нац. экон. ун-т. – Харьков : Фолио, 2016. – 180 с.

Зведений бібліографічний опис

Мовчан П. М. Твори : в 3 т. / П. М. Мовчан. – Київ : Просвіта, 1999.

Т. 1 : Голос : поезії. – 639 с. : ілюстр., портр.

Т. 2 : Межовий камінь : поезії. – 535 с. : ілюстр.

Т. З : Координати часу. – 582 с.

Аналітичний опис складається з двох частин. Перша містить відомості про складову частину документа, а друга – відомості про документ, у якому вміщена складова частина. Вони розділяються знаком дві похилі риски (//).

Схема аналітичного опису має такий вигляд:

Відомості про складову частину документа // Відомості про документ, у якому вміщена складова частина. – Примітки.

Приклад:         Глобальна паразитологія / М. П. Прус, Н. М. Сорока, В. Ф. Галат, Ю. О. Приходько // Ветеринарна медицина України. – 2016. – № 2. – С. 18-25.

ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ

згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

Назва виданняЗразок опису  
Книга одного автораЗадоя А. О. Мікроекономіка : курс лекцій та вправи /      А. О. Задоя. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2005. – 211 с.  
Книга двох авторівЄрмоленко М. М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів  : навч. посібник / М. М. Єрмошенко, І. О. Плужников ; Нац. акад. упр. – Київ : Нац. акад. упр., 2006. – 155 с.  
Книга трьох авторівКлебанова Т. С. Эконометрия : учеб. пособие / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, Е. В. Раевнева ; Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ИД «Инжэк», 2005. – 156 с.  
Книга чотирьох авторівОрганізація ветеринарної справи / В. О. Бусол, А. Ф. Євтушенко, Д. І. Бондаренко, В. А. Ситнік. – Київ : Златояр, 2005. -345 с.  
Книга, що має більш ніж чотири авториМетоды и модели оптимального управления в экономике : учеб. пособие / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, О. Ю. Полякова [и др.] ; Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2005. – 235 с.  
Збірник наукових працьНауковий вісник Нац. аграр. ун-ту : зб. наук. пр. № 6. – Київ : НАУ, 1998. – 168 с.  
Окремий том багатотомного виданняМеталловедение и термическая обработка стали. В 3 т. Т. 2. Основы термической обработки : справочник / М. Л. Бернштейн, Б. С. Бокштейн, С. З. Бокштейн [и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1983. – 367 с.  
Автореферат дисертаціїПрокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. С. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 18 с.  
Авторське свідоцтвоА. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Батулин, В. Г. Кемайкин (СССР). –  № 330585/25 ; заявлено 23.11.81 ; опубл. 30.08.83, Бюл. № 12. – 2 с.  
ПатентиПат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27 / 74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США) ; McGraw-Hill Inc. – № 721205 ; заявл. 09.04.85 ; опубл. 22.06.86 ; НКИ 355/68. – 3 с.   Спосібселекційної роботи з корелюючими екстер’єрними ознаками у корів : пат. 66802 Україна, МПКА01К 67/00 / Рубан Ю. Д. ; власник Харків. зоовет. ін-т. – № 2000021196 ; заявл. 29.02.00 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. – 3 с.    
СтандартиГОСТ Р 517721-2001. Апаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. –  Введ. 2002-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.   Издания. Международная стандартная нумерация книг : Гост 7.53-2001. – Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.  
Електронні ресурси: Віддалені ресурси                 Локальні ресурси    Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Електрон. дан. (1 файл). – Київ, 2004. – 18 с. – Режим доступу : http : //www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. – Назва з екрана.   Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс] : Международные конференции и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – Москва, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.  
Складові частини документів:
Глава              Ремизов К. С. Нормирование труда / Ремизов К. С. // Справочник экономиста по труду. – Москва, 1982. – Гл. 1. – С. 5-58.  
Стаття з журналуПавленко С. Ефективність бровермектину-гранулята при інвазійних хворобах водоплавних птахів / С. Павленко, А. Березовський // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 11. – С. 12-13.   Скрипаль І. Г. Описи видів прокаріотів : проблема, вимоги, шляхи вирішення / І. Г. Скрипаль, І. О. Баркова // Мікробіологічний журнал. – 2005. – Т. 67,  № 6. – С. 3-11.  
Стаття з газети: газета до 8 сторінок   газета більше ніж 8 сторінок  Індекс інфляції // Слобідський край. – 2007. – 6 січня.     Литвицький В. Від інфляційного компромісу до антиінфляційного консенсусу / Володимир Литвицький  // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 січня. – С. 7.  
Стаття зі збіркиАпатенко В. М. Иммунная защита при паразитоценозах / Владимир Максимович Апатенко // Підвищення продуктивності с.- г. тварин : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2006. – Т. 16. – С. 425-428.   Яковлєв О. С. Дрібні домашні тварини, як резервенти антропозоонозних захворювань / О. С. Яковлєв, І. О. Костюк // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2016. – Вип. 33, ч. 2. – С. 39-45.  

СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Є такі способи групування матеріалу в списках літератури:

 • алфавітний;
 • систематичний;
 •    хронологічний;
 • нумераційний;
 • по розділам роботи.

Автор вибирає способи групування матеріалу враховуючи особливості своєї роботи. Не можна змішувати різні методи групування.

Найбільш поширені способи:

Нумераційний – матеріал розташований в порядку цитування та згадування літератури в тексті;

             Алфавітний – джерела розташовані в алфавітному порядку: за алфавітом першого слова опису (прізвище автора або перше слово назви). Роботи одного автора розташовані за алфавітом назв або в хронології їх написання. Алфавітні ряди розташовані за алфавітом:

 • мови опису, якщо бібліографічні описи складені однією мовою;
 • зведеним кириличним, якщо описи подані двома та більше мовами з кириличною графікою (російська, українська, болгарська та ін.);
 • іноземна література розташована за латинським алфавітом.

Нумерація безперервна. Список за кириличним алфавітом можна відділити від списку за латинським алфавітом інтервалом.

ПОСИЛАННЯ

Під час написання дисертації, курсової чи дипломної роботи в тексті в посиланні на видання, що включене в список літератури, необхідно в квадратних дужках вказати номер під яким це видання значиться в списку. Наприклад:

 • посилання на одне видання [18]
 • посилання на декілька видань [12 ; 20 ; 25]
 • посилання на багатотомне видання [25 ; Т. 2]
 • посилання на конкретну сторінку видання [32 ; с. 11]

Якщо список не пронумерований, в посиланні проставляють перші слова бібліографічного опису та рік видання:

[Петров В. Д., 2000]

[Амінокислоти та білки, 2002]

Місце посилання в тексті:

 • після прізвища автора, на якого зроблене посилання, якщо він не цитується;
 • після цитати, якщо прізвища авторів наводять перед нею, та після прізвища автора, якщо воно наведене після цитати;
 • в логічно відповідному місці, якщо автор, думки якого викладаються, не згадується та дослівно не цитується.

Comments are closed.