Студентське самоврядування

Інформація

Студентке самоврядування у вищому навчальному закладі — невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Також його можна тлумачити як самостійну громадську діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом(адміністрацією), деканатами (відділеннями) та здійснюється студентами згідно з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі:

 • безпосередньо;
 • через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

До 10 лютого 2010 р. було дозволено в вищих навчальних закладах створювати органи студентського самоврядування, що вирішують питання, які належать до їх компетенції, а перелік таких питань погоджувався з керівником вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в вузі;
 • розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
 • виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника деканапроректора, які відповідають за роботу із студентами;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожитокі виселення з нього;
 • затвердження рішень з питань студентських містечокі гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

Рішення органів студентського самоврядування мали до 10 лютого 2010 р., відповідно до тогочасного чинного законодавства, дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу мають користуватися всебічною підтримкою і допомогою власника або уповноваженого ним органу в вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із керівником закладу. Зокрема, керівник вузу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування щодо:

 • надання приміщення, меблів, оргтехніки;
 • забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет;
 • відведення місць для встановлення інформаційних стендів;
 • тощо.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групифакультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсуспеціальностістудентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:

 • ухвалюють (затверджують) Положення про студентське самоврядування;
 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладення договору між керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

Перелік діючого студентського самоврядування в Україні, висвітлення його діяльності та нормативно-правова регламентація наведена Міністерством освіти і науки України на офіційному сайті[1].

Фінансове забезпечення

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вишу в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду вищого навчального закладу. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і повноважень, зокрема, не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Основні завдання

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування:

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);
 • Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» від 5 вересня 1996 року № 1074 (зі змінами);
 • тощо.
Склад
7.Студентське самоврядування ХДЗВА.

Студентське самоврядування ХДЗВА

photo 2021 01 20 21.20.42

Павлова Катерина Віталіївна

Голова студентського самоврядування ХДЗВА.

photo 2021 01 18 13.06.35

Третяк Ксенія Олексіївна

Зам. голови студентського самоврядування
Голова факультету ТППТМ.

photo 2021 01 20 12.37.46

Супрун Владислав Євгенович

Зам. голови студентського самоврядування
Секретар студентського самоврядування.

photo 2021 01 18 14.12.36

Ляхов Дмитро Вадимович

Зам. голови студентського самоврядування
Голова факультету ветеринарної медицини

20200905 225610

Бондаренко Анастасія Сергіївна

Зам. голови студентського самоврядування
Голова факультету біотехнологій та природокористування

photo 2021 01 20 12.36.27

Тутевич Юлія Валеріївна

Зам. голови факультету біотехнологій та природокористування

Натура Марія Сергіївна

Зам. голови факультету біотехнологій та природокористування

photo 2021 01 18 15.23.03

Годжаєва Арзу Кязимкизи

Зам. голови факультету ветеринарної медицини

Img 300 01

Боровкова Анастасія Сергіївна

Зам. голови факультету ветеринарної медицини

photo 2021 01 20 19.17.54

Вернігорова Марина Ігорівна

Зам. голови факультету ветеринарної медицини

photo 2021 01 20 21.18.33

Ковалік Світлана Сергіївна

Зам. голови факультету ТППТМ