Дистанційне навчання

Кафедра технології тваринництва та птахівництва
Кафедра генетики,розведення та селекції

Питання для дистанційного засвоєння студентів 1 курсу з дисципліни “Генетика поведінки собак”

 1. Завдання генетики поведінки
 2. Поняття ознаки в генетиці поведінки, його мінливість;
 3. Вибір ознаки поведінки для аналізу;
 4. Кількісні ознаки в генетиці поведінки, методи їх вивчення.
 5. Вплив окремих генів на елементи поведінки;
 6. Вплив зовнішніх умов на мінливість ознаки.
 7. Генетичний контроль нормальної поведінки
 8. Основні складові поведінки
 9. Формування поведінки
 10. Соціальне і статеве поведінки
 11. Онтогенез поведінки
 12. Аномалії поведінки
 13. Безумовні рефлекси
 14. Умовні рефлекси
 15. Умови утворення умовних рефлексів
 16. Порушення і гальмування
 17. Проблемауспадкуванняумовнихрефлексів
 18. Зриви вищої нервової діяльності у собак
 19. Уявлення про типи вищої нервової діяльності
 20. Нейрогуморальнарегуляціяповедінки
 21. Генетичний контроль орієнтовно-дослідного поведінки.
 22. Генетичний контроль агресивності.
 23. Спадкування здібності до навчання
 24. Генетика реакції собаки на зовнішні подразники.

Питання для дистанційного засвоєння студентів 3 курсу з дисципліни «Дресура собак»

 1. Безумовні рефлекси і їх значення в поведінці та дресируванні собак
 2. Умовний рефлекс, поняття та значення
 3. Гальмування, види гальмування
 4. Види руху нервових процесів збудження і гальмування в корі головного мозку
 5. Закономірності умовно-рефлекторної діяльності нервової системи собаки
 6. Статева реакція
 7. Оборонна реакція
 8. Орієнтована реакція
 9. Харчова реакція
 10. Методи дресирування собак
 11. Прийоми дресирування
 12. Система сполучень для вироблення умовних рефлексів у собак
 13. Система вправ для вироблення умовних рефлексів у собак
 14. Підкріплення для вироблення умовних рефлексів у собак
 15. Режим роботи із собакою
 16. Навички і порядок їх формування

Питання для дистанційного засвоєння студентів 1-2 курсу з дисципліни «Генетика з біометрією» 

 1. Мінливість – основні детермінанти та класифікація
 2. Мутаційна мінливість. Класифікація мутацій.
 3. Характеристика мутацій по характеру зміни генетичного матеріалу.
 4. Спонтанний і індукований мутагенез.
 5. Механізми репарації
 6. Успадкування набутих властивостей (аналіз і аргументація).
 7. Модифікація – зміна ознак організму у визначеній нормі реакції.
 8. Онтогенетична адаптація і фенотипова преадаптація.
 9. Типи модифікацій. Морфози і фенокопії.
 10. Значення модифікацій у селекційній роботі.
 11. Історія імуногенетики.
 12. Форми захисних функцій організму.
 13. Імунореактивність. Імуногенність.
 14. Генетичні типи потворень і хвороб.
 15. Історія розвитку імуногенетики.
 16. Еротрицитарні антигени та генетичні системи груп корові.
 17. Успадкування груп крові.
 18. Біохімічний поліморфізм білків.
 19. Значення генетичних маркерів.
 20. Імуногенетичний контроль походження тварин.
 21. Поняття “популяція” і “чиста лінія”.
 22. Властивості панміктичної популяції.
 23. Закономірності генетичної структури популяції.
 24. Види добору які порушують генетичну рівновагу.
 25. Фактори генетичної еволюції в популяціях.
 26. Використання в тваринництві популяційної генетики
 27. Основні напрямки використання біометрії в генетиці і селекції тварин.
 28. Якісні і кількісні ознаки.
 29. Джерела статистичної інформації та форма упорядкування даних.
 30. Біометричні методи визначення мінливості.
 31. Кореляція між ознаками.
 32. Методи розрахунків генотипічної та фенотипічної кореляції.
 33. Метод Спірмена.
 34. Регресійний аналіз. Лінійна та криволінійна регресія.
 35. Статистичні похибки параметрів кореляції
 36. Дисперсійний аналіз.
 37. Коефіцієнт успадковуваності і повторюваності.
 38. Селекційний ефект і диференціал.

Кафедра технології переробки, стандартизації та технічного сервісу
Кафедра менеджменту,економіки та маркетингу
Кафедра фізичного виховання

Comments are closed.