Відділ кадрів ХДЗВА

Відділ кадрів є структурним підрозділом Харківської державної зооветеринарної академії, на який покладаються обов’язки по реалізації кадрової політики академії. Відділ кадрів підпорядкований ректору Академії.

У своїй роботі відділ кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Академії, Колективним договором, Положенням про відділ кадрів та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи відділ кадрів керується також відповідними рекомендаціями Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду .

Структура відділу кадрів

Москаленко

Іраіда Миколаївна

Начальник відділу кадрів

Старший інспектор відділу кадрів           Єфімова Людмила Володимирівна

Інспектор відділу кадрів                          Бережна Ірина Сергіївна

Основними завданнями відділу кадрів є:
 • Реалізація державної політики у сфері вищої освіти та з питань кадрової роботи.
 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
 • Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.
 • Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
 • Документальне оформлення трудових відносин.
 • Оформлення та зберігання особових справ працівників Академії.
 • Організація використання та зберігання документальних матеріалів у відповідності до номенклатури справ.
 • Створення кадрового резерву для висування на керівні посади.
 • Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників Академії.
Основні функції відділу кадрів
 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи в Академії і разом з відповідними структурними підрозділами, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить ректору пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад науково-педагогічних працівників.
 • Ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
 • Контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах Академії, їх своєчасне оновлення.
 • Готує матеріали про призначення на посади, переведення та звільнення з посад працівників Академії. Вносить відповідні записи про це у трудові книжки.
 • Веде особові справи та особові картки працівників, вносить в них зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. Забезпечує належний облік та зберігання трудових книжок, особових карток та особових справ працівників Академії.
 • Здійснює всі необхідні заходи по захисту персональних даних працівників Академії.
 • Обчислює стаж роботи, науково-педагогічний та педагогічний стаж, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.
 • Веде облік щорічних та інших видів відпусток працівників Академії, складає графік відпусток за пропозиціями керівників структурних підрозділів, здійснює контроль за наданням відпусток відповідної тривалості.
 • Здійснює заходи по заохоченню працівників за успішне та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, виконання додаткових робіт по підготовці та проведенню навчального процесу, особисті успіхи у науковій, навчальній та методичній роботі, виконання обсягів робіт, що не пов’язані з посадовими обов’язками працівників, дбайливе ставлення до майна Академії, виконання вимог законодавства щодо охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил та ін. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
 • У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку та дбайливе ставлення до матеріальної бази Академії, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу, веде відповідний облік.
 • Оформляє і видає службові посвідчення та довідки про трудову діяльність працівників, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
 • У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури Академії та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах.
 • Бере участь у роботі атестаційних комісій та проведенні оцінки виконання науково-педагогічними працівниками покладених на них завдань і обов’язків контрактом, веде облік контрактів науково-педагогічних працівників Академії.
 • Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби. Систематично проводить роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та внутрішніх організаційно-нормативних документів.
 • Надає допомогу працівникам Академії при оформленні пенсій та інших видів соціальної допомоги.
Зразки заяв:

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ЗАЯВА ПИШЕТЬСЯ ВЛАСНОРУЧ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ БЛАНКУ

Адреса відділу кадрів та телефони
 • 62341 Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, буд. 1, каб. 222
 • тел.             (05763) 57406
 • E-mail:       hr@hdzva.edu.ua